Anllar

Anllar    Construcciones

Política de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo

A empresa ANLLAR CONSTRUCCIONES, S.L., adicada á xestión de obra civil e edificación e xestión e realización de reformas, có fin de acadar unha maior Calidade na súa actividade, así como un maior compromiso cara o coidado do Medio Ambiente e integrar a Seguridade e Saúde dos traballadores en todos e cada un dos procesos que desenrrola, comprometese coa implantación dun Sistema de Xestión de Calidade, Medio Ambiente e Seguridade y Saúde no traballo, acorde cós puntos das Normas UNE–EN–ISO 9001:2008 e UNE–EN-ISO 14001:2004 e o estándar OHSAS 18001:2007, segundo os seguintes principios:

 

 • Coñecer, analizar e satisfacer as necesidades e expectativas dos seus clientes.
 • Previr os danos, o deterioro da saude e o desempeño da Seguridade e Saúde no traballo.
 • Previr a contaminación que pudiera xerar a actividade de ANLLAR CONSTRUCCIONES, S. L.
 • Mejorar de forma continúa a calidad das nosas obras, así como a nosa actitude fronte ós impactos ambientais e cara a seguridade e saúde dos nosos traballadores que xera a nosa actividade.
 • Asumir unha actitude proactiva para previr as causas que poidan dar orixen a non conformidades.
 • Dispoñer de infraestructura axeitada para o desenrolo das nosas actividades e medios para lograr unha eficaz e eficiente seguridade e saúde dos traballadores respetando o medio ambiente.
 • Optimización dos recursos naturais agotables, facendo especial fincapié na reutilización de residuos inertes, así como na axeitada xestión de outros residuos.
 • Dispor de personal debidamente formado acerca dos riscos específicos dos seus traballos e as medidas preventivas a desenrolar nos mesmos, tanto en materia de seguridade e saúde como en calidade e medio ambiente.
 • Incentivar a participación dos traballadores na detección de condicións de traballo inseguras ou perigosas, aportando suxerencias e melloras preventivas.
 • Operar sempre baixo o estricto cumplimiento da lexislación vixente que sexa de aplicación, así como respetar acordos voluntarios adoptados ou requisitos provintes dos seus clientes.
 • Promover a Xestión de Calidade, Medio Ambiente e Seguridade y Saúde no Traballo e a Mellora Continua a todo o persoal, en todoslos niveis e en todoslos procesos da Empresa.

 

A Política é a referencia para establecer obxetivos e metas, cós que mellore de xeito continuo a eficacia do Sistema de Xestión de Calidade, Medio Ambiente e Seguridade y Saúde. Afecta e é responsabilidade de todos e cada un dos integrantes da Organización, é comunicada a toda a empresa para seu coñecemento, comprensión e cumprimento e está a disposición de toda persoa ou entidade que o solicite. Ademáis esta política revisase, analizándoa e actualizándoa para a sua continua adecuación.

A Coruña, 1 de decembro de 2011
Xerencia

 

applus

Anllar Construcciones, S.L.

Avd. de Monelos, nº 229, Bajo, Eirís

C.P. 15.009 (A Coruña) 

Tlfn: 881 915 231

Fax: 881 888 314